Stay up to date,

sign up to the newsletter

not now no, thanks
Choose an example file for valuation
Quick Contact

  +48 81 71-01-125
e.sklep@elektrospark.pl


Bezpieczeństwo ponad wszystko

Create a request for a proposal

Only items in your basket can be valuated.

I.                    CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich organizowane są akcje promocyjne w firmie Elektro-Spark, zwane dalej promocją.
 2. Organizatorem promocji jest firma ELETRO-SPARK Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Energetyków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115135.
 3. Promocja skierowana jest wyłącznie do podmiotów,  którzy w firmie Elektro-Spark posiadają status Klienta Biznesowego, którego definicja określona została w Regulaminie sklepu.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili zgłaszania udziału w Konkursie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Pracownicy Organizatora promocji, nie mogą być jej Uczestnikami.
 6. Termin obowiązywania danej promocji oraz promowany asortyment, są każdorazowo określane w części szczegółowej Regulaminu.
 7. Otrzymana po spełnieniu warunków promocyjnych nagroda, nie podlega zwrotowi.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.
 9. Promocja trwa do odwołania lub do wyczerpania zapasów.

 

II.                    CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 1. Promocja rozpoczyna się 01.03.2019 r., zaś kończy w momencie wyczerpania nagród bądź jej odwołania przez Organizatora, wyłącznie z ważnej przyczyny.
 2. Dany Klient, w niniejszej promocji może wziąć udział jeden raz, otrzymując jedną nagrodę.
 3. Warunkiem otrzymania nagród jest zakup produktów sygnalizacji pożaru, przy poniższych założeniach:
 • za zakup na kwotę minimum 3000 zł netto, Kupujący otrzyma dysk przenośny WD 1TB USB3.0 w cenie 1 zł netto