Koszyk jest pusty

Terms of Use

Składasz zapytanie ofertowe

Wycenie podlegają tylko produkty ktore znajdują się w koszyku

 

 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. SprzedającyElektro-Spark Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Energetyków 15, 20-468 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115135, NIP: 946-218-37-90, REGON 431093485, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000 zł w całości opłaconym, tel. kontaktowy: +48 605 240 353,  codziennie w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00, email: sklep@elektrospark.pl; Administrator Bezpieczeństwa Informacji powołany u Sprzedającego został zarejestrowany w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonym przez GIODO pod nr 1396/17;
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: http://sklep.elektrospark.pl/index.html;
 3. Zamawiający  osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Firma – Zamawiający, który dokonuje w Sklepie internetowym Zamówienia związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; w celu uniknięcia wątpliwości za Firmę uważany jest w szczególności Zamawiający, który podczas składania Zamówienia, czy też rejestracji Konta Zamawiającego, zaznaczył opcję „Firma” i podał dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Wybór opcji Firma wiąże się dla Zamawiającego z możliwością uzyskania rabatu od Ceny wskazanej na Stronie Towaru, zapłaty z odroczonym terminem płatności i uzyskania limitu kupieckiego – o warunkach tych decyduje wyłącznie Sprzedający biorąc pod uwagę przyjęte przez siebie kryteria;
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;
 6. Towar lub Towary – artykuły elektryczne, kable i przewody oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w Sklepie internetowym;
 7. Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru, w tym termin realizacji Zamówienia na Towar;
 8. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego oraz ewentualnych innych kosztów dodatkowych, na których poniesienie wyraził zgodę Zamawiający (np. prowizja za wybór danego sposobu płatności, koszt cięcia kabla);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 10. Miejsce odbioru magazyn centralny Sprzedającego, oddziały Sprzedającego, w których możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, a których dokładne adresy i godziny otwarcia znajdują się na stronie Sklepu internetowego;
 11. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego  zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego, a w przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument umowa sprzedaży zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej;
 13. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp,;
 14. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 15. Hasło - ciąg liter, cyfr lub innych znaków wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 16. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Kodeksu cywilnego;
 17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);
 18. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);